• 0850000000
  • info@aleaf.com

İlkelerimiz/Our Principles

İlkelerimiz/Our Principles

 

İnsani

Her nerede olursa olsun meydana gelen felaketlerin sonucu olarak ortaya çıkan insan ızdırabını sonlandırmayı ya da azaltmayı amaçlar. İnsani eylemin amacı insanlığın yaşam ve sağlığını koruyup onuruna saygı duyulmasını sağlar

Humanity

It aims to end or reduce human suffering caused by disasters wherever they occur. The purpose of humanitarian action is to protect the life and health of humanity and to respect dignity. 

 

Tarafsızlık

A Leaf Association, ortaya çıkan düşmanlıklarda taraf tutmaz ve ırksal, dini, siyasi veya ideolojik oluşumlara hiç bir şekilde dahil olmaz

Neutrality

A Leaf Association does not take sides in emerging hostilities and is in no way involved in racial, religious, political or ideological formations.

Bağımsızlık

İnsani yardım eylemleri, insani yardımın uygulandığı yerlerde politik, ekonomik, askeri ve siyasi durumlardan bağımsız olmalıdır. A Leaf Association bağımsızlık ilkesinin gerekliliklerine bağlı olarak insani yardım eylemlerini gerçekleştirmeyi hedefler 

Independence

Humanitarian actions should remain independent from political, economic, military objectives where humanitarian aid is applied. A Leaf Association aims to carry out humanitarian aid actions in accordance with the requirements of the principle of independence.

Hesap Verilebilirlik

İnsani Yardım Kuruluşları yürütmüş olduğu çalışmalarda ve sağladığı hizmetlerde birey, grup, bağışçılar, partnerler ve hükümetlere karşı hesap verilebilir ilkesine göre hareket eder. A Leaf Association tüm faaliyetlerini hesap verilebilirlik ilkesine uygun yürütür

Accountability

Humanitarian Aid Organizations act according to the principle of being accountable to individuals, groups, donors, partners and governments in the work they carry out and the services they provide. A Leaf Association carries out all its activities in accordance with the principle of accountability.

Ayrım Gözetmeme

A Leaf Association yürüttüğü tüm faaliyetlerinde birey ya da toplulukların inanç, dil, milliyet, politik görüş ya sınıfsal yapılarına bakmaksızın ve ayrım gözetmeden hizmet sağlar 

Non-Discrimination

A Leaf Association aims to provide services without discrimination and regardless of the belief, language, nationality, political view or class structure of individuals or 

Şeffaflık

A Leaf Association bireysel ya da ortaklıklarla yürüttüğü tüm çalışmalarında elde ettiği çıktıları şeffaflık ilkesine uygun olarak ilgili paydaşlarıyla paylaşır.

Transparency 

A Leaf Association shares the outputs it has obtained in all its studies carried out individually or in partnership with its relevant stakeholders in accordance with the principle of transparency.

Copyright © 2023 Webicro Yazılım